Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия dipme.eu

Използвайки услугите на интернет магазина dipme.eu, се счита, че приематe Общите условия, посочени по-долу в настоящия документ. В случай, че не сте съгласни с Общите условия на dipme.eu, моля не използвайте този интернет сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, чрез които "ЛА ДИГ" АД с адрес ул."Калиакра" №7, Пловдив, България и ЕИК: 206833035, наричано по-долу в текста на този документ dipme.eu, предоставя услуги на потребителите си чрез интернет магазина dipme.eu. Общите условия по-долу представляват съгласие за сключване на договор за покупко-продажба между лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от една страна, и dipme.eu, от друга страна, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронен магазин dipme.eu продукти.

Oбщи разпоредби

Термини и дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. "Уебсайт/сайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. "ЛА ДИГ" АД е търговското дружество с ЕИК: 206833035 и със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Калиакра" №7.

3. "www.dipme.eu" е уебсайт за електронна търговия и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

4. "Клиент" е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

5. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането ѝ на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката ѝ или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

6. "Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

7. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга.

8. "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

9. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

10. "Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.

11. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

15. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

17. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

Предмет на договора

dipme.eu предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в интернет сайта на dipme.eu и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в dipme.eu изисквания за конкретните стоки.

Промени в настоящите условия

Доколкото предлаганите от dipme.eu стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от dipme.eu.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и dipme.eu, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

Публикуване на информация за продуктите и стоките на dipme.eu

dipme.eu публикува на страницата на елктронния онлайн магазин с адрес www.dipme.eu описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, както и информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

dipme.eu не носи отговорност при невярност на посочената от производителя на всяка от стоките информация за характеристиките на същите.

Заявка за покупка на предоставяните стоки и продукти

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното кумулативно извършване на следните действия:

определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Поръчай сега", обозначен срещу съответна стока;

преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката)

избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката

Заявката за покупка на стока от dipme.eu се счита за извършена след попълване на всички полета и натискане на бутона "Купи".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за dipme.eu не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от dipme.eu чрез обаждане от служител на фирмата, който потвърждава Вашата поръчка и уточнява евентуални допълнителни детайли по адреса на доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени

Всички цени в dipme.eu са в български левове.

Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

Промоциите на сайта са актуални до края на месеца.

Начини на плащане

Цената по предходния раздел и разходите за доставката могат да бъдат платени по следният начин: в брой от Клиента или от трето лице от името на същия, чрез наложен платеж.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

 • 1. Поръчки, приети до 15:00 ч. в работен ден, се изпълняват на следващия работен ден.
 • 2. Поръчки приети след 15:00 часа в работен ден се обработват на следващия работен ден.
 • 3. Поръчки приети в неработен ден се обработват на първия работен ден.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, dipme.eu се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

при транспортирането стоката е била повредена;

цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.5 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез dipme.eu, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до dipme.eu и да върне стоката с ненарушена цялост. dipme.eu е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

При получаване на пратката , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

Права и задължения на dipme.eu

dipme.eu се задължава:

да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

да достави в срок заявената за покупка стока;

да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

dipme.eu има право:

да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на dipme.eu. dipme.eu си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на dipme.eu и в клиентския профил Клиента.

да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

dipme.eu няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и dipme.eu , необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. dipme.eu не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на dipme.eu (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Ограничаване на отговорността

dipme.eu полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

dipme.eu не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на dipme.eu .

dipme.eu не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на dipme.eu

Доколкото dipme.eu не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, dipme.eu не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

dipme.eu не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством dipme.eu .

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в dipme.eu и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, dipme.eu не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. dipme.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. dipme.eu няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Права и задължения на клиента

Клиентът се задължава:

да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

да плати цената на заявената от него стока;

да получи стоката;

да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът има право на:

1. достъп в режим онлайн до dipme.eu , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от dipme.eu .

2. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от dipme.eu .

Клиентът се задължава при ползуване на dipme.eu :

да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

да уведомява незабавно dipme.eu за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в dipme.eu и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея dipme.eu има право незабавноправо на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната точка от страна на Клиента. В тези случаи, dipme.eu има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Лични данни

dipme.eu има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от dipme.eu услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за клиент

dipme.eu полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай dipme.eu има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

dipme.eu събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до dipme.eu на посочените адрес или e-mail за контакти.

С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до dipme.eu на посочените адрес или e-mail за контакти.

Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за dipme.eu Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

dipme.eu се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента;

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в) в други посочени в закона случаи.

Обезщетения

- Клиентът е длъжен да обезщети dipme.eu и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

- Клиентът е длъжен да обезщети dipme.eu и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

dipme.eu е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от dipme.eu умишлено или при проявена груба небрежност.

Недействителност

- Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съответният ред пред Административния съд към БТПП.

Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на dipme.eu и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Условия за предоставените услуги. (Online agreement.)

dipme.eu НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗЧЕРПАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СТОКА! Връщане на стока/Рекламация Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването и от магазина (в случая доставчика), включително ненарушената опаковка. Разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента. На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в сайта и/ или в съпътстващите ги упътвания за ползване, доколкото такива има издадени за съответната стока/ стоки. Право за отказ от договора съгласно ЗЗП не е валидно за: Доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (това се отнася за захранки, ароматизатори и пр.). Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин. За въпроси или оплаквания, моля, обадете се на тел 0876 33 04 10.

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До…………….

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията: ……………

Поръчано на/получено на - ……………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

 1. Възстановяване на платената сума
 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
 3. Отбив от цената
 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора
 2. Отбив от цената
 3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………..

Име на потребителя/ите – ……………

Адрес на потребителя/ите - ……………

Подпис на потребителя: …………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………

End of Return policy & Refund policy